Cách dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh để nhấn mạnh

câu đảo ngữ tiếng anh

Câu đảo ngữ trong tiếng anh là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ. Một trong những chức năng quan trọng của câu đảo ngữ chính là dùng để nhấn mạnh về một sự vật, hiện tượng nào đó theo chủ ý của người viết cũng như người nói. Hãy cùng điểm qua một vài cách nhấn mạnh sử dụng cấu trúc đảo ngữ thường gặp trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc gia nhé.

1. Phân loại câu đảo ngữ trong tiếng anh

– Đảo toàn bộ: đưa cả bộ phận vị ngữ lên trước chủ ngữ .

Here comes the bus.

– Đảo bộ phận: Đưa trợ động từ hoặc động từ tình thái lên trước chủ ngữ .

Has he gone to school?

– Note: Chủ ngữ là đại từ có trường hợp không đảo được .

Trong câu đảo ngữ trong tiếng anh, động từ có thể đứng trước chủ từ

2. Cách dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh để nhấn mạnh

2.1. Đảo toàn bộ câu đảo ngữ trong tiếng anh

2.1.1. Trong câu với “There be …….”, “be” có lúc có thể đổi thành “ live , lie, stand” với ý chỉ trạng thái .

There stands a temple on the top of the hill.

2.1.2. Dùng trong các câu mở đầu bằng các phó từ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”.Trường hợp này chủ ngữ là đại từ thì không dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh

Here is a letter for you.

2.1.3. Kết cấu giới từ chỉ nơi chốn đưa lên đầu câu để nhấn mạnh .

In the front of the lecture hall sat the speaker.

2.1.4. Dùng trong câu nhấn mạnh bổ ngữ. Bổ ngữ đưa lên trước không chỉ để nhấn mạnh mà còn làm cho cấu trúc câu cân đối hơn .

Such was the story he told me.

2.1.5. Dùng trong câu có dẫn lời nói trực tiếp .

“Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil to shake hands with you?”

Dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh để nhấn mạnh một sự vật, hiện tượng nào đó

2.2. Đảo bộ phận câu đảo ngữ trong tiếng anh

2.2.1.Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường đưa : n/adj./verb/adv lên trước .

Youngest as he is , he studies best in our class.

2.2.2.Trong câu điều kiện lược “if ” đưa “were, had, should” lên đầu câu .

Were you a fish, the cat would eat you.

2.2.3.Câu mở đầu bằng các từ ngữ sau “not, never, hardly, not only…but also, neither…nor, seldom, little, rarely, scarcely, nowhere, by no means, in no time, hardly/ scarcely….when, no sooner…than, not until,”

Not only I but also she likes English .

2.2.4. Nhóm câu mở đầu bằng các từ và cụm từ sau “often, always, once, many a time ,now and then, every other day”

Many a time has he helped me with my experiment.

2.2.5. Câu mở đầu bằng “Only” và bộ phận trạng ngữ mà nó kết hợp .

Only in this way, can you learn English well.

Note :“0nly”ở đầu câu ,nhưng nó bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không đảo

2.2.6. Trong câu hỏi.

What did the two cheats pretend to be doing?

2.2.7.Cách nói lặp lại ý ,dùng “so, nor, neither”

You can’t do it, nor can I.

Chú ý cách dùng câu đảo ngữ tiếng anh trong trường hợp: Nếu chủ ngữ là giống nhau , phía sau diễn tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo.

It is fine today, so it is.

– Phía trước phức tạp : Các chủ ngữ khác nhau – Có hai câu trở lên – vừa có khẳng định vừa có phủ định thì dùng cách nói sau :so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb .

Her mother is a doctor and works in the People’s Hospital. So it is with mine.

2.2.8. Câu chúc mở đầu bằng “may”

May you have a good journey!

2.2.9. Câu mở đầu bằng “so/such…that” chỉ mức độ.

So angry was he that he couldn’t speak.

Mong rằng những chia sẻ về cách dùng câu đảo ngữ trong tiếng anh để nhấn mạnh trong bài viết này sẽ giúp các bạn sử dụng tốt đảo ngữ trong các bài kiểm tra. Chúc các bạn học tập tốt!

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*